top of page

Tonify kidney Qi, benefit memory, calm spirit.

TE007 Sharpen Memory Tea bag

$19.99Price
  • Each pack contains 5 tea bags. Each bag lasts up to 32 oz of water.

  • Fu Pen Zi, Yi Zhi Ren, Gui Yuan, Hong Zao

bottom of page